Rimen Sp. z o.o.


ul. Ceglana 50

40-514 Katowice


NIP: 758-235-23-95

REGON: 146270500

e-mail:biuro@rimen.pl


08.08.2019

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU.


W dniu dzisiejszym zakończyliśmy projekt realizowany na rzecz PGE Toruń S. A.. Zakres projektu obejmował wymianę komór ekonomizerów wraz z kolanami na dwóch kotłach GP 50 oraz modernizację rurociągów oraz konstrukcji stalowej w obrębie stacji podgrzewania wody. Projekt zakończony został 4 tygodnie przed terminem przy całkowitym okresie realizacji 3 miesiące.

COMPLETION OF THE PROJECT.Today we have completed a project implemented for PGE Toruń S. A. . The scope of the project included the replacement of economizer headers with elbows on two GP 50 boilers as well as modernization of pipelines and steel structure within the water preheatingheating station. The project was completed 4 weeks ahead of schedule, with a total implementation period of 3 months.


24.07.2019

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU.


Na obiekcie EC3 Łódź należącym do Veoila Energia Łódź S. A. zakończyliśmy zadanie polegające na wymianie elementów ścian szczelnych kotła wraz z wymianą włazów, przejść na termopary i zdmuchiwacze.

COMPLETION OF THE PROJECT.At the EC3 Łódź facility belonging to Veoila Energia Łódź S. A. we completed the task of replacing elements of the boiler's wall panels together with replacing manholes, and sootblowers sockets.


01.2019

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU.


Informujemy iż zakończyliśmy udział w projekcie dotyczącym remontu kotła OP120 w Elektrociepłowni Kraków. Zakres przez nas realizowany obejmował wymianę górnego pasa ekranów w obwodzie kotła, włazów oraz przejść na termoparę i zdmuchiwacze.

COMPLETION OF THE PROJECT.Please be advised that we have completed participation in the project related to the renovation of the OP120 boiler at the Kraków Combined Heat and Power Plant. The scope included the replacement of the upper screen panels together with replacing manholes, and sootblowers sockets


11.2018

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU.


W dniu dzisiejszym zakończyliśmy udział w projekcie realizowanym przez Miasto Pabianice dotyczącego Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Pabianicach. W zakres realizowanego zadania wchodził demontaż i montaż węzłów ciepła wraz z pracami spawalniczymi i podłączeniem do sieci miejskiej oraz demontaż i montaż instalacji c.o. oraz wody użytkowej wewnątrz budynków

COMPLETION OF THE PROJECT.Today we have finished participation in the project implemented by the City of Pabianice regarding the Thermomodernization of public buildings in Pabianice. The scope of works included disassembly and assembly of heat centers together with welding works and connection to the municipal network, as well as disassembly and assembly of central heating installations. and drinking water inside buildings.


10.08.2018

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU.W dniu dzisiejszym zakończyliśmy udział w projekcie realizowany na rzecz PGE Toruń S. A.. Zakres projektu obejmował wymianę komór ekonomizerów wraz z kolanami na kotle GP 50.


COMPLETION OF THE PROJECT.

Today we have completed the participation in the project implemented for PGE Toruń S. A .. The scope of the project included the replacement of economizer chambers with c.a. 750 elbows on the GP 50 boiler.10.08.2018

Informujemy że w ostatnim czasie nastąpiły zmiany własnościowe Spółki, wraz ze zmianą Zarządu i siedziby Spółki. Oczekujemy na pojawienie się stosownej informacji w KRS.


Please be informed that recently the changes of the company ownership  took place, followed with the change of the management and headquarter of the company. We are awaiting the appearance of relevant information in the National Court Register14.09.2014

Z dumą informujemy że w dniu dzisiejszym nasza firma uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność zakładowej kontroli produkcji z normą EN ISO 3834.

We are proud to announce that today, our company has obtained the certificate of conformity of the factory production control with the standard EN ISO 3834.


09.09.2014

Z dumą informujemy że w dniu dzisiejszym nasza firma uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność zakładowej kontroli produkcji z normą EN-1090-1:2009+A1:2011.


We are proud to announce that today, our company has obtained the certificate of conformity of the factory production control with the standard EN-1090-1:2009+A1:2011.


10.06.2014

Miło nam poinformować że w dniu 04.06.2014 nasza firma uzyskała uprawnienia w zakresie modernizacji i naprawy urządzeń ciśnieniowych potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

We are pleased to inform that on 04.06.2014  our company has obtained permission for the modernization and repair of pressure equipment issued by Notified Body (Technical Inspection Agency UDT).


21.02.1014

Nasza firma uzyskała certyfikat potwierdzający umiejętnośći w zakresie montażu izolacji kauczukowych. Szkolenie zorganizowane zostało przez firmę Armacell.

Our company has obtained a certificate of skill for the installation of caoutchouc insulation. The training was organized by Armacell.


13.02.2014

W dniach 11-12.02.2013 nasza firma w kooperacji z krajowym producentem konstrukcji stalowych była przedmiotem audytu przeprowadzonego przez przedstawiciela firmy SPIG S.p.A. Włochy, pod kątem efektywnego zarządzania projektem oraz certyfikacji jako kwalifikowanego producenta i dostawcy konstrukcji stalowych. Z dumą informujemy że audyt przebiegł pomyśnie

On 11-12.02.2013 our company in cooperation with the national manufacturer of steel structures was the subject of an audit commited by a representative of SPIG S.p.A. Italy, for effective project management and certification as a qualified manufacturer and supplier of steel structures. We are proud to announce that the audit ran succesfully.27.01.2014

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy prace dla Dinter Polska Sp. z o.o., związane z modernizacją kotłowni parowej o wydajności 33t/h, w której zainstalowane zostały dwa nowe ekonomizery na kotłach, wykonano dodatkową instalację wody zasilającej wraz z izolacją oraz sprefabrykowano i zamontowano nowe układy spalin od czopuchów do kominów.

Today we have completed works for Dinter Poland Ltd. on the modernization of the steam generators (33t/h) where we have installed two economizers and new installation of feed water pipelines. As well we have manufactured and supplied new exhaust systems between boilers and stacks. Pipelines, exhaust systems and economisers have been as well insulated.


04.12.2013

Informujemy że nasza firma rozpoczęła działalność związaną z dostawą i montażem krat pomostowych typu "Mostostal", na zamówienie oraz gotowych standardowych mat i stopni schodowych,

We are glad to inform taht our comany has started selling, delivey and erection of  gratings type "Mostostal" which are made according customer needs or in standard sizes.


03.12.2013 Nasza firma zakończyła prace modernizacyjne kotłowni w CH Reduta w Waszawie. Główne urządzenie - kocioł, został uruchomiony i przekazany do eksploatacji.

Today our company acomplished project in Shopping Mall Reduta in Warsaw which included modernization of boiler room. Main part - boiler was lunched and put into operation.


16.10.2013

Miło nam poinformować że dnia 16.10.2013 Urząd Dozoru Technicznego zakwalifikował naszą technologię spawania - WPQR - według wymagań normy PN-EN ISO 15614 -1:2004.

We are pleased to inform that on 16.10.2013 Notified Body (Technical Inspection Agency UDT)

has qualified our welding technology - WPQR - according to the requirements of:
PN-EN ISO 15614 -1:2004.


wczesniejsze